Omsorg om miljön är vårt gemensamma ansvar och det är en självklarhet för oss på C-PRO AB att arbeta för en bättre miljö och det gör vi genom vårt nära  samarbete med våra leverantörer som är i enlighet med  ISO 9001 och även 14001 certifieringen.

Vi vet att våra kunder är engagerade i miljöfrågorna och att de efterfrågar i allt större utsträckning varor och tjänster som reducerar negativa miljöeffekter. 
C-PRO AB vill ta ett stort miljöansvar, genom att:

• Tillhandahålla ett produktsortiment med bästa möjliga miljöprestanda.

• Uppfylla marknadens krav med minsta möjliga förpackningsmängd.

• Minimera miljöbelastande transportverksamhet genom en väl utvecklad logistik, med korta
ledtider och få mellanled.

 


 

Caring for the environment is our shared responsibility and it is a matter of course for us at C-PRO AB to work for a better environment and we do this through our close cooperation with our suppliers that are in accordance with ISO 9001 and also 14001 certification.

We know that our customers are committed to environmental issues and are increasingly demanding goods and services that reduce negative environmental impacts. C-PRO AB wants a major environmental responsibility, by:

• Provide a product range with the best possible environmental performance.

• Fulfill market requirements with minimum packaging quantity.

• Minimize environmentally-friendly transport operations through well-developed logistics, with short
lead times and few intermediaries.