Genomföringsplugg STB

Genomföringsplugg STB från icotek levereras av C-Pro