Genomföring KT_svart

Genomföring KT_svart från Icotek levereras av C-Pro