Kabelgenomföring KTF

Kabelgenomföring KTF från icotek levereras av C-Pro